Produkter med dubbla användningsområden och massförstörelsevapen

Det förekommer försök att utnyttja Finland och finländska aktörer för anskaffning av massförstörelsevapen och deras komponenter. Vidare förekommer det försök att i och via Finland skaffa exportkontrollerade produkter med dubbla användningsområden (PDA-produkter) samt annan känslig teknik med hjälp av enskilda företag och upphandlingsnätverk.

Illustration: flera frakt container.

Med produkter med dubbla användningsområden avses teknik, tjänster och produkter som utöver att användas för civila ändamål också kan användas för militära ändamål. Företagen får inte exportera kontrollerade produkter med dubbla användningsområden utanför EU utan exporttillstånd. Det sker försök att kringgå exportrestriktioner bland annat genom företagsförvärv och forskningssamarbete.

Främmande stater strävar efter att påskynda den tekniska utvecklingen av sina väpnade styrkor genom anskaffningar och utländsk kompetens. Kvanttekniken och de komponenter som behövs i kvantdatorer är exempel på eftertraktad teknik från västländer, också Finland. 

Bedömning

Finlands roll förblir sannolikt på kort sikt oförändrad i leveranskedjan för produkter med dubbla användningsområden. Stormakterna använder exportrestriktioner aktivt i den internationella politikens kärna, och på kort sikt kommer sannolikt ny teknik och nya organisationer att omfattas av exportkontroll.

 


Begrepp som beskriver sannolikhet

Mycket osannolikt 5% 
Osannolikt 20%
Möjligt 50% 
Sannolikt 75%
Mycket sannolikt 90%

Begrepp för att ange tid i rapporten

Den närmaste framtiden 0–6 månader 
Kort sikt 6 månader–2 år 
Medellång sikt 2–5 år 
Lång sikt mer än 5 år